در این مدل انجام شارژ پنل با شماست و ما برای شما تنظیمات لازم را انجام خواهیم داد و مدیریت و پایش آنرا بر عهده داریم. با توجه به نیاز خود یکی از بسته ها را انتخاب نمایید

مدیریت تبلیغات گوگل - ماهانه 200،000

یک کمپین
2 اد گروپ
تا 10 ادز

مدیریت تبلیغات گوگل - ماهانه 400،000

2 کمپین
6 اد گروپ
تا 40 ادز

مدیریت تبلیغات گوگل - ماهانه 600،000

4 کمپین
10 اد گروپ
تا 80 ادز