با تبلیغات کلیکی بنری، برند خود را به سرعت و قدرت بیشتری معرفی کنید، بیشتر دیده شوید، فروش بیشتری داشته باشید.

با ساخت کمپین بنری می‌توانید از سیستم بنری کلیکی استفاده کنید و در جایگاه‌های بنری نمایش‌دهندگان ما دیده شوید. این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای ایجاد آگاهی (Brand Awareness) دارند. یکی از بسته ها را خریداری کنید و همه چیز را به ما بسپارید.

کمپین تبلیغات بنری 5000

- اعتبار تبلیغ 5،000،000 تومان
- هزینه هر کلیک از 300 الی 3000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 600 تومان است.
- تعداد نمایش با توجه به هزینه هر کلیک و از 16،666 نمایش الی 1،666 نمایش است.
- هزینه دقیق هر کلیک پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- سقف بودجه روزانه قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به بودجه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- کمترین میزان بودجه روزانه 10،000 تومان میباشد.
- هر قدر هزینه کلیک بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل یک بار طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج در انتها می باشد.
- با ساخت کمپین بنری می‌توانید از سیستم بنری کلیکی استفاده کنید و در جایگاه‌های بنری نمایش‌دهندگان ما دیده شوید.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای ایجاد آگاهی (Brand Awareness) دارند.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...

کمپین تبلیغات بنری 8000

- اعتبار تبلیغ 8،000،000 تومان
- هزینه هر کلیک از 300 الی 3000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 600 تومان است.
- تعداد نمایش با توجه به هزینه هر کلیک و از 26،666 نمایش الی 2،666 نمایش است.
- هزینه دقیق هر کلیک پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- سقف بودجه روزانه قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به بودجه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- کمترین میزان بودجه روزانه 10،000 تومان میباشد.
- هر قدر هزینه کلیک بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل یک بار طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج در انتها می باشد.
- با ساخت کمپین بنری می‌توانید از سیستم بنری کلیکی استفاده کنید و در جایگاه‌های بنری نمایش‌دهندگان ما دیده شوید.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای ایجاد آگاهی (Brand Awareness) دارند.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...

کمپین تبلیغات بنری 10،000

- اعتبار تبلیغ 10،000،000 تومان
- هزینه هر کلیک از 300 الی 3000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 600 تومان است.
- تعداد کلیک با توجه به هزینه هر کلیک و از 33،333 کلیک الی 3،333 کلیک است.
- هزینه دقیق هر کلیک پس از انجام تنظیمات مشخص خواهد شد.
- سقف بودجه روزانه قابل تنظیم می باشد و با توجه به نیاز شما انجام خواهد شد.
- بسته به بودجه روزانه، تعداد روزهای نمایش مشخص خواهد شد.
- کمترین میزان بودجه روزانه 10،000 تومان میباشد.
- هر قدر هزینه کلیک بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای کلیک بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج به تعداد لازم و با نظر کارشناس می باشد.
- با ساخت کمپین بنری می‌توانید از سیستم بنری کلیکی استفاده کنید و در جایگاه‌های بنری نمایش‌دهندگان ما دیده شوید.
- این تبلیغات بهترین اثربخشی را برای ایجاد آگاهی (Brand Awareness) دارند.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- ایجاد لینک UTM
- پایش نتایج
- گزارشات دقیق
- امکان انتخاب نوع مخاطب با توجه به محصول و خدمت
- انتخاب هزینه های کلیک، بودجه روزانه، تنظیمات زمان بندی و ...