با استفاده از کمپین‌های پوش Push Notification می‌توانید تبلیغات خود را در نوتیف‌های ارسالی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف قرار دهید.

شما با ارسال تبلیغات پوش می‌توانید پیام خود را به میلیون‌ها کاربر بدون نیاز به باز بودن اپلیکیشن و یا حضور در وب‌سایت خاصی، برسانید و آن‌ها را به صورت هدفمند به وب‌سایت یا اپلیکیشن خود هدایت می‌کنید.

کمپین تبلیغاتی پوش - Push4000

- اعتبار تبلیغ 4،000،000 تومان
- هزینه هر 1000 دلیوری (دیده شدن پوش) از 2000 الی 10000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 4000 تومان است.
- تعداد دلیوری با توجه به هزینه هر کلیک و از 2000000 نمایش الی 400000 نمایش است.
- هر قدر هزینه هر 1000 دلیوری بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای نمایش بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل یک بار طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج در انتها می باشد.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- امکان انتخاب یک و یا هردو دستگاه نمایش دستکتاپ و موبایل.
- امکان انتخاب استان.
- امکان انتخاب سرویس دهنده خدمات همراه.
- ایجاد لینک UTM.
- پایش نتایج.
- ارائه گزارشات دقیق.

کمپین تبلیغاتی پوش - Push5000

- اعتبار تبلیغ 5،000،000 تومان
- هزینه هر 1000 دلیوری (دیده شدن پوش) از 2000 الی 10000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 4000 تومان است.
- تعداد دلیوری با توجه به هزینه هر کلیک و از 2،500،000 نمایش الی 500،000 نمایش است.
- هر قدر هزینه هر 1000 دلیوری بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای نمایش بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل یک بار طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج در انتها می باشد.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- امکان انتخاب یک و یا هردو دستگاه نمایش دستکتاپ و موبایل.
- امکان انتخاب استان.
- امکان انتخاب سرویس دهنده خدمات همراه.
- ایجاد لینک UTM.
- پایش نتایج.
- ارائه گزارشات دقیق.

کمپین تبلیغاتی پوش - Push10،000

- اعتبار تبلیغ 10،000،000 تومان
- هزینه هر 1000 دلیوری (دیده شدن پوش) از 2000 الی 10000 تومان. پیشنهاد ما بالاتر از 4000 تومان است.
- تعداد دلیوری با توجه به هزینه هر کلیک و از 5،000،000 نمایش الی 1،000،000 نمایش است.
- هر قدر هزینه هر 1000 دلیوری بیشتر - تبلیغ جذابتر و مخاطب بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای نمایش بیشتر خواهید داشت.
- این بسته شامل یک بار طراحی، اجرا، بررسی میانی و بهینه سازی و ارسال نتایج در انتها می باشد.
- طراحی بنر و عنوان تبلیغاتی توسط ما و یا شما قابل انجام است.
- امکان انتخاب یک و یا هردو دستگاه نمایش دستکتاپ و موبایل.
- امکان انتخاب استان.
- امکان انتخاب سرویس دهنده خدمات همراه.
- ایجاد لینک UTM.
- پایش نتایج.
- ارائه گزارشات دقیق.